Prevádzkovateľ:

Makrowin, s.r.o.

So sídlom: Areál PPS 1761, 962 12 Detva
IČO: 36025151, IČ DPH: SK2020072032 DIČ: 2020072032
zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka 4907/S.

Číslo účtu pre platby prevodom:
VÚB, a.s.: 1823470956/0200, IBAN: SK6902000000001823470956, SWIFT: SUBASKBX

Pre nákup prostredníctvom internetového obchodu www.makrowin.sk platia tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú princípy a bližšie vymedzujú práva a povinnosti v obchodných vzťahoch medzi kupujúcim a spoločnosťou Makrowin, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu www.makrowin.sk (ďalej len predávajúci).

I. Spôsob objednávania, objednávka

Nakupovanie v našom internete je spojené s prihlásením sa do systému – zaregistrovaním.

 1. Kliknutím na odkaz: „registrácia“. V tomto kroku uvediete Vami zvolené prihlasovacie meno, vašu e-mailovú adresu a heslo. Následne Vám bude zaslané na Váš e-mail potvrdenie registrácie. E-mailová adresa a heslo Vám budú slúžiť na opätovné prihlasovanie do nášho internetového obchodu.
 2. Po prihlásení do nášho internetového obchodu môžete začať s nakupovaním. Ak sa rozhodnete pre kúpu konkrétneho tovaru, kliknite myšou na košík. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete pokračovať v nakupovaní alebo nákup uzavrieť a záväzne objednať Vami vybratý tovar. Po vyplnení jednoduchého objednávkového formuláru, skontrolovaní objednávky a záväznom potvrdení objednávky, dostanete na Vašu e-mailovú adresu spätné potvrdenie o prijatí objednávky.
  Kúpna zmluva na základe, ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe potvrdenia o prijatí objednávky predávajúcim.

Zaregistrovaním získate:

 • nakupovanie so zľavami
 • informácie o stave vybavovania Vašich objednávok
 • prehľad o zakúpenom tovare
 • možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných predávajúcim

II. Povinnosti zmluvných strán

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

 1. Dodať druh a množstvo tovaru uvedené v objednávke v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Dodať tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľom (poštou, kuriérom).
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou objednávateľom.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom (poštou, kuriérom), viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte.
 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, príp. zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t.j. ceny zjavne inej ako je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá), pokiaľ nebude u daného tovaru uvedené, že sa jedná o „mimoriadnu zľavu“ alebo „akciu“ alebo iné označenie podobného významu. V prípade ak táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 2. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená naspäť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať v lehote určenej doručovateľom a zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 2. Pri preberaní zásielky skontrolovať fyzickú neporušiteľnosť obalov a kompletnosť zásielky a v prípade akýchkoľvek závad, porušenia nám ich obratom oznámiť. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho.
 3. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

III. Storno objednávky

Storno objednávky predávajúcim:

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch :

 1. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
 2. Nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim a objednávku nebolo možné potvrdiť (chybne uvedený e-mail, telefónne číslo, nedostupný…).
  V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo ním uvedenú adresu v lehote 15. pracovných dní, po zistení skutočností uvedených v bode 1. a 2.

Storno objednávky kupujúcim:

 1. Kupujúci môže zrušiť objednávku len, kým nepotvrdí objednávku, t.j. len v procese vypĺňania a kontroly objednávkového formuláru.
 2. Ak sa rozhodnete zrušiť Vašu objednávku po jej potvrdení, max. však do 24 hodín, prosím ihneď nás kontaktujte prostredníctvom emailu eshop@makrowin.sk, následne telefonicky a uveďte číslo Vašej objednávky, ktorá je predmetom stornovania a údaje potrebné na Vašu identifikáciu ako kupujúceho.

IV. Ceny a možnosti platby

Cena

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Tieto ceny priebežne aktualizujeme na základe informácií od dodávateľov. Všetky ceny tovarov sú uvádzané vrátene zodpovedajúcej DPH. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob alebo do jej aktualizácie.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Ak doklad chýba, prosíme informujte nás čo najskôr na našu e-mailovú adresu eshop@makrowin.sk a následne telefonicky.

Ku konečnej cene tovaru budú pripočítané expedičné poplatky – poštovné + dobierka.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Možnosti platby

Tovar môžete uhradiť niektorým z nasledovných spôsobov, ktorý si zvolíte pri objednávaní tovaru:

platba DOBIERKOU

Vašu objednávku zašleme prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne kuriérom SLOVAK PARCEL SERVICE (SPS) na Vami uvedenú adresu a v takomto prípade zaplatíte až pri prevzatí zásielky. Možno využívať len v rámci Slovenska. Prosím berte na vedomie, že pri spôsobe platby Dobierka účtujeme dodatočný poplatok. Jeho presná výška bude vyrátaná a uvedená v objednávkovom formulári.

platba PREDFAKTÚROU

Platbu vykonáte štandardným bankovým prevodom na základe vystavenej predfaktúry. Tovar Vám pošleme až po pripísaní platby (celej kúpnej ceny Vašej objednávky) na náš účet.

platba BANKOVYM PREVODOM

Vašu objednávku zaplatíte prevodným príkazom v ktorejkoľvek banke. Potrebné údaje ako číslo účtu a variabilný symbol (variabilný symbol je totožný s číslom objednávky) nájdete uvedené v e-maily potvrdzujúcom prijatie Vašej objednávky. Dodacia lehota začne plynúť a Vašu objednávku začneme kompletizovať až po pripísaní celej kúpnej ceny (ceny Vašej objednávky) na náš účet.

Číslo účtu pre platby prevodom: 4007423821/7500, zo zahraničia IBAN : SK53 7500 0000 0040 0742 3821, BIC: CEKOSKBX.

Upozornenie: Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky bankové poplatky kupujúci.

V. Dodacie podmienky

Dodacie lehoty

Dodacia lehota znamená, do koľko pracovných dní zvyčajne objednaný tovar odosielame, t.j. odovzdávame balík doručovateľskej službe (Slovenskej pošte alebo kuriérom SPS).

Dodacia lehota sa pohybuje od 1 dňa do 14 pracovných dní. V prípade bankového prevodu, začne dodacia lehota plynúť a Vašu objednávku začneme kompletizovať až po pripísaní celej kúpnej ceny (ceny Vašej objednávky) na účet predávajúceho. To znamená, že uvedená lehota na dodanie sa tak predĺži o dobu pripísania na účet predávajúceho. V prípade spôsobu platby dobierkou plynie dodacia lehota dňom prijatia Vašej objednávky.

O každej prípadnej zmene dodacej doby Vás budeme informovať e -mailom uvedeným v objednávke. Ak zistíme, že tovar, ktorý ste si objednali, sa medzičasom vypredal, alebo bol z akýchkoľvek dôvodov stiahnutý z predaja, budeme Vás o tom informovať e-mailom, uvedeným v objednávke. O skutočnosti, že objednávka bola skompletizovaná Vás informujeme e-mailom.

Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 kalendárnych dní od doručenia objednávky.

V prípade, že sa rozhodnete nejaký tovar doobjednať a urobíte tak do 24 hodín od zaslania Vašej predchádzajúcej objednávky a prajete si, aby bol zaslaný spolu s predchádzajúcou objednávkou, uveďte túto svoju požiadavku spolu s číslom predchádzajúcej objednávky v objednávkovom formulári v časti “Komentáre k objednávke“. Takéto skumulovanie objednávky je možné iba v prípade, že pôvodná objednávka Vám ešte nebola vyexpedovaná.

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené do 3 pracovných dní od prijatia e-mailu, kontaktujete prosím Vašu dodávaciu poštu a následne aj nás.

Spôsob dodania tovaru

Spôsob doručenia tovaru si kupujúci volí v objednávke. Automaticky sa Vám zobrazí aj cena, ktorú za daný spôsob zaplatíte, ktorá závisí od celkovej ceny objednávky a spôsobu platby.

Kupujúci si môže vybrať z nasledovných možností:

 • Slovenská pošta
 • doručenie kuriérskou službou SPS

Dopravné náklady

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v rámci doručovania na území Slovenskej republiky.

Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame a o jeho výške vás budeme vopred informovať.

Neprevzaté zásielky posielame opätovne, v prípade potvrdeného záujmu o znovuzaslanie zákazníkom predávajúcemu avšak poštovné bude znovu naúčtované.

VI. Záruka a záručná doba

V zmysle občianskeho zákonníka je stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníka. Kratšiu životnosť v dôsledku opotrebovania výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobky pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.

VII. Reklamácie – reklamačný poriadok

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamácie – reklamačný poriadok

Pri preberaní tovaru je príjemca povinný skontrolovať neporušiteľnosť balíka. Ak zásielka pri preberaní javí známky poškodenia, ktoré mohli vzniknúť počas prepravy – roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie, zásielku nepreberajte. Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že zásielka prišla poškodená, prosím informujte nás o tom.

Ak chcete doručený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte zaslaním e – mailu na adresu eshop@makrowin.sk a následne telefonicky.

Reklamácia sa vzťahuje na:

 • Dodanie tovaru v rozpore s vašou objednávkou.
 • Preukázateľné chyby spôsobené výrobcom zistené ihneď po dodávke tovaru.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • Chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru
 • Výber tovaru zákazníkom – ak zákazník po prevzatí zásielky zistí, že identický tovar už má alebo VD nezodpovedá jeho predstavám.

Podmienky uplatnenia reklamácie:

 1. Po prevzatí tovaru si bez zbytočného odkladu prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je povinnosťou kupujúceho oznámiť zistené skutočnosti e-mailom na adresu eshop@makrowin.sk predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. V oznámení o reklamácii popíšte, čo najpresnejšie vadu tovaru, ktorú reklamujete.
 2. V prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nám to oznámte prostredníctvom e-mailu na adresu eshop@makrowin.sk a následne telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. V oznámení o reklamácii popíšte, čo najpresnejšie vadu tovaru, ktorú reklamujete. Rovnako nás informujte v prípade, že zistíte výrobné chyby.
 3. V prípade, že zistíte výrobné chyby, je potrebné tovar na vlastné náklady zaslať doporučene späť na adresu predávajúceho spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Upozornenie: Tovar zasielajte iba balíkovou zásielkou Slovenskej pošty, dobre zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
 4. Oznámenie o reklamácii s popisom vady tovaru, reklamovaný tovar, spolu s kópiou daňového dokladu a dokladom od doručovateľa nám zašlite na našu adresu Makrowin, s.r.o., Areál PPS 1761, 962 12 Detva.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Oprávnene reklamovaný tovar vám vymeníme kus za kus, alebo za iný, ktorý si vyberiete, alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

VIII. Spotrebiteľské zmluvy – poučenie o práve odstúpiť od zmlúv a vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy podľa § 12 zákona č.108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Ak je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť od zmluvy za nasledovných podmienok:

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.
 2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
  Predávajúci je povinný
  a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
  b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
 5. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
  d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
  e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
  f) lotérie a iné podobné hry.
 6. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie e-mailom na adresu eshop@makrowin.sk alebo písomne ako doporučená zásielka na adresu predávajúceho s uvedením čísla objednávky, dátumom nákupu a originálom faktúry.

Kupujúci je zároveň povinný vrátiť kompletný tovar v pôvodnom, neporušenom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré mu boli dodané v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.) Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od zmluvy.

Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ.

Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu tovaru za predpokladu, že:

 • Tovar je v neporušenom stave, bez príznakov manipulácie a je schopný ďalšieho predaja.
 • Kupujúci príslušný tovar vrátil do 7 pracovných dní odo dňa obdržania zásielky.
 • Zásielka obsahuje kópiu daňového dokladu, doklad o zaplatení a prevzatí tovaru.
 • Vrátenie peňazí sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru, náklady spojené s prepravou a balením tovaru hradí kupujúci.

Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Makrowin, s.r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 22.12.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č.: 048/ 4124693

Linka na SOI: http://www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi

Linka na ODR platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK